BIOAMOLES ALGEMENE VOORWAARDEN

De bijgevoegde Algemene voorwaarden zijn op alle artikelen uit het assortiment en op elke aankoop van toepassing geplaatst bij Bioamoles.

 

 1. Begrippen

Bioamoles, de website www.bioamoles.be van Bioamoles BV, gelegen te Industriepark-Oost 30 (zone D), B-8730 Beernem.

Consument: iedere handelsbekwame natuurlijke- of rechtspersoon, ouder dan 18 jaar die een bestelling plaatst bij Bioamoles BV.

Producten: alle aangeboden voedingssupplementen op de webshop van Bioamoles.

Productfiches: deze bevat informatie over een product die te koop wordt aangeboden. (Vb: algemene info, samenstelling, gebruik, voorzorgen,…)

Bestelling: het verzoek van de consument tot het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen Bioamoles en de webshop-consument van Bioamoles omtrent de aangeboden producten via Bioamoles.

 

 1. Algemene bepalingen

Bioamoles BV

Industriepark-Oost 30 (zone D)

B-8730 Beernem

Telefoon: 050 14 05 00

E-mail: administration@bioamoles.be

BTW-nummer: BE0633.796.911

 

 1. Overeenkomst

De contractuele regelgeving omtrent het gebruik van de webshop van Bioamoles en het plaatsen van een mogelijke bestelling bij Bioamoles. Door het bezoeken van de website alsook bij het plaatsen van een bestelling via de website van Bioamoles gaat de consument akkoord met de verkoopsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn als enige van toepassing bij het opmaken van offertes, bestellingen en aankopen. De consument aanvaardt dat eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden nooit van toepassing zijn, tenzij Bioamoles met de consument vooraf schriftelijk akkoord gaat om af te wijken van deze voorwaarde(n). Daarnaast erkent de consument door het aanvaarden van de overeenkomst dat er vooraf de mogelijkheid werd geboden om de overeenkomst na te lezen, inhoudelijk kon onderhandelen omtrent de clausules en de overeenkomst kon opslaan of printen.

Iedere onduidelijkheid of een situatie die zich zou voordoen, die niet uitdrukkelijk in de voorwaarden werd omschreven, dient volgens de algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

Indien de consument in het verleden afweek van de strikte naleving van deze voorwaarden, is het geen recht in de toekomst opnieuw af te wijken. De algemene voorwaarden blijven te allen tijde van kracht.

De publicatie op de site van elke wijziging in de contractuele clausules geldt als kennisgeving van die wijziging. De consument gaat akkoord met de wijzigingen indien die verder gebruik maakt van de website. Bioamoles raadt de consument aan op regelmatige basis de aangepaste versie van de voorwaarden op de website na te lezen om zo altijd op de hoogte te zijn van eventueel wijzigingen in de overeenkomst.

 

 1. Consument

Deze verbindt zich ertoe de persoonlijke inloggegevens niet aan een derde te bezorgen om zodoende misbruik te voorkomen.

Bijkomende identificatiemaatregelen kunnen altijd opgelegd worden door Bioamoles  (Bv gebruik van E-ID). Indien Bioamoles onrechtmatigheden of verboden gebruik vaststelt, heeft Bioamoles het recht de registratie te schrappen van de consument, behoudens het recht om schade te verhalen op die consument.

 

 1. Producten

Het aanbod van natuurlijke en kwalitatief hoogstaande voedingssupplementen, alle producten zijn zonder voorschrift verkrijgbaar. De voorzorgsmaatregelen of extra informatie moeten steeds door de consument nauwkeurig nagelezen worden.

De taak van Bioamoles is onder andere R&D en doeltreffende en vernieuwende producten op de markt brengen die alle noodzakelijke ingrediënten bevatten om het lichaam te ondersteunen bij het optimaal functioneren, vanuit de meerwaarde van systeemondersteuning. De ontwikkeling van deze producten gebeurt in samenspraak met artsen en apothekers zodat wij uiteindelijk tot een optimaal en wetenschappelijk onderbouwd product kunnen komen. Daarom zijn onze producten uniek door hun samenstelling en wetenschappelijk onderzoek.

Dit betekent dan ook dat er enkel en alleen gebruik wordt gemaakt van natuurlijke en meestal gestandaardiseerde grondstoffen van farmaceutische kwaliteit die allen wetenschappelijk ondersteund worden. Op sommige van onze producten worden zelfs gehaltebepalingen uitgevoerd door een erkend labo waardoor wij kunnen aantonen dat deze conform is. Onze productieprocessen beantwoorden aan de strengste normen (GMP en ISO 22000 standaard HACCP) waardoor ze volkomen veilig zijn in het gebruik.

Bovendien is elk product genormeerd met een NUT-nummer, wat aangeeft dat het product genotificeerd is volgens de strikte wettelijke bepalingen van de Belgische overheid, die de strengste zijn in Europa. Alle producten hebben ook een EAN-code (Europese Artikelnummering)

 

 1. Aanbiedingen/offertes

Deze worden vrijblijvend aangeboden aan de consument, tenzij er op de offerte een termijn voor aanvaarding werd genoteerd. Elk(e) aanbod/offerte is geldig zolang de voorraad strekt en kan op ieder moment door Bioamoles gewijzigd of ingetrokken worden. Elk(e) aanbod / offerte is enkel te verkrijgen voor consumenten woonachtig binnen de EU. Bioamoles heeft het recht tot weigering van bestellingen, aanpassing van leveringstermijnen, of andere wijzigingen in de aanbieding zonder vermelding van de reden.

We stellen de website met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samen, toch er is er een mogelijkheid dat de informatie niet up-to-date is, onvolledig of materiële onjuistheden bevat, in deze gevallen is Bioamoles niet aansprakelijk voor zet-, drukfouten of van materiële onjuistheden. Indien er een afwijking wordt vastgesteld in de aanvaarding t.o.v. de offerte/aanbieding is de consument niet gebonden. De overeenkomst kan nog steeds tot stand komen mits de consument aangeeft de afwijkingen te aanvaarden.

Heeft u specifieke vragen over producten, leveringstermijnen, voorraad, … neem dan zeker contact op met Bioamoles.

 

 1. Prijs

De prijs van alle aangeboden producten is steeds inclusief BTW aangegeven. Transport of andere bijkomende kosten zijn nooit in de productfiche opgenomen. Deze worden apart op de bestelbevestiging genoteerd, daarop kan de consument de definitieve prijs terugvinden van de aankoop. Bioamoles is gemachtigd om op elk moment prijswijzigingen door te voeren, de producten worden echter gefactureerd op basis van de op het moment van de registratie van de bestelling geldende tarieven.

Indien voor levering buiten de Europese Unie taksen, douanerechten of andere lokale kosten aangerekend worden, kan Bioamoles nooit aansprakelijk gesteld worden hiervoor. De consument staat in voor deze kosten alsook voor het afleggen van verklaringen in het land van de levering aan de bevoegde instanties.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Bioamoles blijft eigenaar van de goederen tot de volledige betaling van de goederen aan Bioamoles volledig werd voldaan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat echter over op de consument na het leveren van de goederen (ondanks het eigendomsvoorbehoud).

 

 1. Betaling

Zodra de consument een bevestigingsmail ontvangt van Bioamoles, is de aankoop tot stand gekomen. De goederen zijn via één van de vooropgestelde betaalmiddelen op het einde van elke bestelling te vereffenen, de betaling gebeurt binnen de veertien dagen na de factuurdatum en zonder korting (in de opgegeven valuta op de factuur). Facturen niet voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum worden vermeerderd met een interest van 1.25% per maand vanaf de vervaldag, dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, zal het schuldsaldo automatisch met 12% vermeerderd worden (met een minimum van 62.00 euro per factuur), als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, dit zonder enige ingebrekestelling. Door het niet betalen van een factuur binnen de 14 dagen worden alle latere facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Levering

De bestelling is definitief als Bioamoles deze heeft aanvaard en het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten aan Bioamoles bezorgd is via de aangewezen betaalmethode. Binnen een termijn van 2 à 3 werkdagen na deze bevestiging worden de goederen verstuurd. Indien een bepaald product niet onmiddellijk leverbaar is, zal Bioamoles de consument inlichten over de levering of de vertraging ervan.

Zodra Bioamoles de bestelling overhandigd aan de gekozen koerierdienst gebeurt de eigendomsoverdracht van die bestelling. Leveringen gebeuren hoofdzakelijk door GLS , kies uw leveringsopties via de flexidelivery-service van GLS. In geval van laattijdige levering, kan in geen geval een compensatie gevraagd worden aan Bioamoles of de aanvoerder door de consument. De bestelde goederen moeten bij ontvangst door de consument of bestemmeling gecontroleerd worden op de goede staat van de geleverde goederen. Indien de goederen niet overeenstemmen met het order, onvolledig zou zijn of niet in goede staat is aangekomen, dient de consument Bioamoles onmiddellijk op de hoogte te brengen via mail. Na meermaals langskomen van de vervoermaatschappij zonder ontvangst van de consument, wordt het pakket teruggestuurd naar Bioamoles. De consument zal op de hoogte gesteld worden hiervan. DE consument staat in voor bijkomende kosten bij het opnieuw afleveren van het pakket, ook als de oorspronkelijke bestelling gratis was.

 

 1. Verzakingsrecht

De overeenkomst kan herroepen worden binnen de termijn van 14 kalenderdagen zonder de reden op te geven voor consumenten die online goederen besteld hebben. DE herroepingstermijn start de dag na het leveren van de goederen aan de consument of aan een derde. De consument staat in dit geval zelf in voor de kosten voor het terugsturen van de goederen. Daarnaast is de consument zelf verantwoordelijk om de producten in de originele verpakking, onbeschadigd terug te sturen naar: Industriepark-Oost 30 (zone D), B-8730-Beernem binnen de 30 dagen.

Als de consument de goederen binnen de opgegeven termijn en onbeschadigd terugbezorgt, verbindt Bioamoles zich ertoe om de betaling van de goederen terug te geven aan de consument mits het afhouden van de administratiekosten van 5 euro. Indien de consument vóór de verzending wenst te annuleren, kan de consument contact opnemen via Bioamoles.

Het herroepingsrecht moet via een ondubbelzinnige verklaring (bij voorkeur via mail) gebeuren aan de consumentendienst van Bioamoles: administration@bioamoles.be of via het retourfomulier terug te vinden op de website van Bioamoles.

 

 1. Garantie

Enkel een betrouwbare levering van de producten kan Bioamoles zelf garanderen aan de consument. Bioamoles kan nooit een bepaald resultaat garanderen. De geleverde producten worden afgeleverd door de fabrikant in de originele verpakking, deze fabrikant staat in voor de kwaliteit en bruikbaarheid van de geleverde producten.

Alle op Bioamoles aangeboden producten zijn in België geregistreerd volgens de Belgische Wetgeving. Indien de wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst niet wordt nageleefd kan dat nooit ten laste van Bioamoles gelegd worden. Als een product komt te vervallen door oneigenlijk gebruik, onjuiste bewaring van het product of het gebruik van een product na de houdbaarheidsdatum van Bioamoles nooit aansprakelijk gesteld worden voor deze gebreken of gevolgen van gebruik van deze vervallen producten. Er kan geen garantie geboden worden dat het gebruik van de website vrij is van virussen en/of andere schadelijke programma’s of segmenten. De link naar een andere website(s) geeft geen enkele garantie of aanbeveling tot die website(s), ook in de koppelingen via deze website naar andere websites kan er geen garantie geboden worden op een virusvrije of onschadelijke omgeving.

 

 1. Aansprakelijkheid

Technische gebreken of fouten vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant is niet de verantwoordelijkheid van Bioamoles, enkel de fabrikant kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Voor de geschiktheid alsook de verdraagbaarheid van de producten en de daaruit resulterende ongunstige gevolgen kan Bioamoles niet aansprakelijk gesteld worden.

Schade van allerlei aard door het slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten kan nooit onder de aansprakelijkheid van Bioamoles vallen. Evenmin kan Bioamoles aansprakelijk gesteld worden bij een mogelijke verandering (aangebracht door de fabrikant) in de producten.

De aansprakelijkheid van Bioamoles kan eveneens niet weerhouden worden indien het gebrek of de schade aan gebrekkige verzorging, niet naleven van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onvoldoende opvolging door specialist, onzorgvuldigheid of onoplettendheid te wijten is. Bioamoles niet verantwoordelijk voor kleine vergissingen of onachtzaamheden die ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de omschrijving van de producten hadden kunnen voort bestaan.

De foto’s op de site dienen louter als informatie, deze kunnen steeds kleine afwijkingen of wijzigingen bevatten net als de inhoud van een product. De consument dient de informatie van de fabrikant te lezen op of in de verpakking, deze informatie dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Bij stopzetting, wijziging in de gebruiksvoorwaarden of onderbreking van de website kan Bioamoles in geen geval verantwoordelijk gesteld worden.

 

 1. Privacy

Bij een verkoop op afstand is door de wet verplicht om persoonsgegevens te verzamelen in een consumentenbestand. Deze informatie is essentieel om een bestelling correct te kunnen afhandelen Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om aan uw vraag te voldoen en om informatie van Bioamoles aan u te bezorgen. Op elk moment beschikt de consument over het recht tot inzage, verbetering, controle of schrapping van deze gegevens, nooit zullen deze gegevens aan derden bekendgemaakt worden. Indien er wijzigingen ter correcte aangebracht moeten worden in uw gegevens, verbindt Bioamoles zich ertoe deze binnen de 30 dagen aan te passen. De consument dient zelf zorg te dragen voor login-gegevens en het gebruik van het wachtwoord tot de site van Bioamoles gezien deze onder zijn verantwoordelijkheid valt.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Bioamoles of derden worden beschermd door intellectuele rechten betreffende de teksten, tekeningen, films, beelden, foto’s, e-shop productendatabank, data, software, handels-en domeinnamen, logo’s, benamingen en andere bestanddelen van Bioamoles. Zonder voorafgaandelijk akkoord van Bioamoles, is het dan ook verboden om informatie te wijzigen, op te slaan (tenzij voor het bekijken van de website), openbaar te maken, te verzenden, te verdelen, te reproduceren, te verkopen of enige rechten hierop te verlenen aan een derde of alle mogelijke andere wijzen van overdracht, dit op straffe van schadevergoeding.

 

 1. Ontbinding van de overeenkomst

De wederzijdse rechten en verplichtingen in acht genomen, erkennen alle partijen dat het een evenwichtige overeenkomst is. Indien één of een deel van een clausule nietig wordt geacht, heeft het niet als gevolg dat de rest van de clausule of overeenkomst nietig is. De partijen verbinden zich ertoe, als een clausule nietig blijkt te zijn, te onderhandelen te goeder trouw over een nieuwe clausule. Indien Bioamoles om bepaalde redenen de overeenkomst opschort of ontbindt, is deze niet verplicht enige schadevergoeding of kosten te bepalen aan de consument.

 

 1. Elektronische communicatie

De consument gaat akkoord mat de elektronische communicaties tussen Bioamoles en de consument als bewijsvoering kunnen gebruikt worden.

 

 1. Klachten

Indien een artikel zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve gebreken vertoont bij de levering, moeten deze onmiddellijk aan Bioamoles gemeld worden. De consument meldt zo snel mogelijk elke klacht over een product, service of wijze waarop deze wordt aangeboden. Via ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post/fax of mail) zal de consument Bioamoles inlichten over eventuele klachten.

 

 1. Toepasselijk recht

Elke (uit het gebruik van deze site en/of gegevens die erop staan) betwisting valt onder het Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Indien er geschillen ontstaan worden deze door de Brugse rechtbank behandeld, echter verzekeren beide partijen dat ze alles proberen onderling via minnelijke schikking op te lossen. Indien deze poging niet lukt, dan is de bovenstaande procedure van toepassing. Indien in de overeenkomst bepaalde voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig verklaard worden, heeft dat geen gevolg voor de rest van de voorwaarden. Deze blijven nog steeds geldig, wettig en toepasbaar.

 

 1. Bioamoles consumentendienst

De consumentendienst is bereikbaar via mail: administration@bioamoles.be of op het volgende telefoonnummer: +32 50 14 05 500.